Koleżanko, Kolego z ławy szkolnej,
Przyjaciółko, Przyjacielu naszej Szkoły

zapraszamy Cię do stowarzyszenia, które skupia absolwentów i przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

Stowarzyszenie powstało, aby osoby związane z naszym liceum nie traciły ze sobą kontaktu na 10 lat, które dzielą od siebie kolejne zjazdy absolwentów. Abyśmy wspólnie nie tylko wspominali licealne lata, ale także tworzyli współczesność. Spotykali się, rozmawiali, wspólnie spędzali czas, ale także działali na rzecz szkoły, z której wyszliśmy, z którą czujemy się związani.

Aby wstąpić do naszego grona, wystarczy wypełnić deklarację (wymaganą rekomendację dadzą członkowie zarządu,) zapłacić składkę za rok (to tylko 30 zł, czyli 2,50 zł miesięcznie, nr konta: 59 8931 0003 0005 5599 2000 0001), a potem już tylko uczestniczyć we wspólnych spotkaniach i przedsięwzięciach.

Czekamy na Ciebie.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwenci i Przyjaciele „Norwida”
Elżbieta Borzymek, Małgorzata Karłowicz, Małgorzata Lamparska,
Dorota Piotrowicz, Władysław Klimaszewski

 

Tak cele i zadania stowarzyszenia oraz prawa i zadania członków formułuje Statut Stowarzyszenia:

§ 6

 1. Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz społeczności związanej z I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie a w szczególności:
  1. integracja absolwentów, uczniów, pracowników, byłych pracowników i sympatyków I LO. C. K. Norwida w Wyszkowie,
  2. ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego i aktywnego trybu życia,
  3. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
  4. promocja i rozwój wiedzy o twórczości C. K. Norwida oraz o I LO im. C. K. Norwida Wyszkowie,
  5. promocja i popularyzacja I LO im. C. K. Norwida,
  6. wspieranie materialne i organizacyjne I LO im. C. K. Norwida,
  7. wspieranie rozwoju talentów wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, im. C. K. Norwida,
  8. działalność kulturalna oraz w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
  1. złożyła deklarację członkowską,
  2. uiściła składki za cały rok,
  3. uzyskała rekomendację 3 (trzech) członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. prawo uczestniczenia i głosowania podczas Walnego Zebrania Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  4. prawo uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu oraz przyjętych regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, jeżeli są one zgodne ze Statutem;
  2. regularnego opłacania składek i uczestniczenia w pracach na rzecz Stowarzyszenia;
  3. uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

   

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

 

 

Pobierz deklarację
przystąpienia do Stowarzyszenia